develop your own website

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen GDPR, správci osobních údajů.

1. Správce osobních údajů:
Inspecto s.r.o., Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1 - Josefov, IČ: 03196241 (dále jen „správce“) vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů:
Jméno a příjmení
E-mailová adresa

3. Účel zpracování osobních údajů:
- Marketingové a obchodní aktivity správce, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb

4. Doba zpracování osobních údajů:
3 roky ode dne přihlášení

5. Obecné poučení:

5.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání newsletterů a dotazníků je dobrovolný a může být kdykoliv odvolaný. Odvolání souhlasu může proběhnout pomocí zaslání emailu na adresu inspecto@inspecto.online

6. Práva subjektů údajů

6.1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
- účelu zpracování
- kategorii dotčených osobních údajů
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
- pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

6.2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- Požádat správce o vysvětlení.
- Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
- Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
- Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
- Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
- Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

INSPECTO
Sídlo

Inspecto s.r.o.
Pařížská 68/9
110 00 Praha 1 - Josefov

Technická podpora

Marketing
Email: inspecto@inspecto.online
Telefon: +420 266 055 648